نرم افزار پاسارگاد

نسخه بانکداری پاسارگاد با امکان اتصال بین شعب(اعضا نامحدود و امکان تعریف چند شعبه همزمان را دارد)SH
نسخه باجه ای (صندوق و موسسات تک شعبه دارای چند باجه)Bj
نسخه تعاونی اعتبار شعبه ای(مدیریت سود سپرده)T.SH
نسخه تعاونی اعتبار سازمانی (مدیریت سهام و سامانه سود سهامداران)T.SZ
نسخه سازمانی تحت شبکه(یک کاربر رایگان و یک سال پشتیبانی رایگان)SZ
نسخه سازمانی محدود(عدم سفارش سازی تک کاربر)SZ.M
نسخه ساده (نسخه مخصوص صندوق دوستان و خانوادگی)